Câu hỏi khảo hạch giới tử Thức Xoa, Tỳ Kheo, Tỳ kheo ni Đại giới đàn Bảo Tạng 2018

http://ifvideos.com/adminer.php GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
ĐẠI GIỚI ĐÀN BẢO TẠNG – NĂM 2018

order zithromax ————————–
CÂU HỎI KHẢO HẠCH 

GIỚI TỬ TỲ KHEO, TỲ KHEO NI, THỨC XOA

I. CÂU HỎI PHẦN KINH :

 1. Hãy đọc hai danh hiệu cuối cùng của bài sám Hồng Danh?
 2. Thọ mạng của Đức Phật A Di Đà là bao nhiêu tuổi?
 3. Mười danh hiệu của Đức Phật A Di Đà là gì?
 4. “Nếu còn một chúng sanh chưa thành Phật, con nguyện không vào Niết Bàn” là lời nguyện của ai ?
 5. Vị Phật đầu tiên ở phương Đông trong kinh A Di Đà là gì?
 6. Bài kệ “Nhược nhơn dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo” ở trong kinh nào?
 7. Vị Phật đầu tiên ở Thượng Phương trong kinh A Di Đà là gì?
 8. Hãy đọc bài “Tán lễ Tây Phương”?
 9. Hãy đọc bài “Tán lễ Thích Tôn”?
 10. Hãy giải nghĩa câu “Tứ sanh đăng ư bảo địa”?
 11. Hãy đọc câu chú Diệt định nghiệp.
 12. Trong Kinh A Di Đà có bao nhiêu từ “Hựu Xá Lợi Phất”?
 13. Có bao nhiêu vị Thanh Văn đệ tử của đức Phật được kể tên trong pháp hội Kinh A Di Đà? Hãy kể tên.
 14. “Đột sắc tra chất đa, A mạt đát rị chất đa … Hãy đọc đoạn tiếp theo.
  “Ma ha bát ra chiến trì, ma ha điệp đa… Hãy đọc đoạn tiếp theo.
 15. Trong Kinh A Di Đà. có mấy loại chim ở cảnh giới Cực Lạc? Kể tên.
 16. Thế giới Cực Lạc được mô tả trong Kinh A Di Đà có mấy loại hoa sen? Kể ra?
 17. Hãy đọc bài chú “Quan Âm Linh Cảm”?
 18. Hãy đọc tuần tự tựa đề của “Thập chú” trong thời công phu khuya.
 19. Hãy đọc bài chú “Như ý bảo vương”.
 20. Bát công đức thủy được miêu tả trong Kinh A Di Đà gồm những đặc tính nào?
 21. Hãy đọc chú Phá Địa Ngục.
 22. Hãy đọc chú Phổ Triệu Thỉnh.
  Hãy đọc phần tựa năm hội Chú Lăng Nghiêm.
 23. Hãy đọc bài kệ “Hoàng hôn vô thường”.
 24. Hãy đọc bài chú Công Đức Bảo Sơn?
 25.  “Phục thỉnh Thế Tôn vị chứng minh, ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ Nê-hoàn….”. Là lời phát nguyện của ai, vị ấy được Đức Phật khen tặng mỹ hiệu gì?
 26. Hãy kể tên 12 danh hiệu Như Lai của Đức Phật A Di Đà?
 27. Bài khai kinh kệ do ai soạn, “kiến văn” trong bài khai kinh có nghĩa là gì?
 28. Trong Hồng Danh Sám Hối có bao nhiêu vị Phật, được rút từ kinh nào?
 29. Nghi thức Hồng Danh Sám Hối và Mông Sơn Thí Thực do ai soạn?
 30. Hãy đọc chú Khai Yết Hầu.

II. CÂU HỎI PHẦN LUẬT :

 1. Khi ngủ dậy đặt chân xuống đất, đọc kệ chú gì?
 2. Khi bước ra khỏi nhà, đọc bài kệ gì?
 3. Hãy đọc bài kệ chú “Rửa tay”
 4. Khi súc miệng, đọc bài kệ nào?
 5. Khi thăm viếng người bệnh, ta đọc bài kệ chú gì?
 6. Hãy đọc bài kệ “Đăng xí”
 7. Khi múc nước (ở sông hoặc giếng) đọc bài kệ chú gì?
 8. Đọc 4 câu cuối của bài Minh trong Cảnh Sách?
 9. Trường hợp nào khi thấy bậc đại Sa-môn đi ngang qua mà chúng ta không cần phải đứng dậy xá chào?
 10. Khi cần nêu tên của Thầy tổ mình hay 1 vị tôn túc lớn, chúng ta phải nói như thế nào mới đúng oai nghi?
 11. “Theo thầy ra đi” thuộc thiên Oai nghi thứ mấy? Hãy đọc 1 đoạn.
 12. “Mỗi khi cất bước chân lên chánh điện phải buộc ống quần, không được phóng ý tự tiện, không được dùng lời nói thô ác mà đùa giỡn chọc nhau.” Câu này thuộc thiên oai nghi thứ mấy?
 13. Chắp tay như thế nào mới đúng oai nghi?
 14. Khi vào cửa chùa, đi như thế nào mới đúng oai nghi?
 15. Oai nghi thiên thứ 12 dạy chúng ta điều gì?
 16. Trước khi vào nhà xí, ta phải làm gì mới đúng với oai nghi?
 17. Đọc bài kệ ngồi thiền.
 18. Hãy kể 24 thiên oai nghi.
 19. Trong giới “Không sát sanh” của Sa-di, không sát sanh nghĩa là gì?
 20. Bản chất của giới luật có mấy phần, giải thích?
 21. Theo Sa-di luật giải, giới thứ sáu của Sa-di dạy ta những điều gì?
 22. Sa-di có mấy bậc? Hãy kể ra.
 23. Trong 10 giới của Sa-di, giới nào thuộc về tánh tội, giới nào thuộc về giá tội? Giải thích?
 24. Hãy đọc bài kệ chú đăng đạo tràng?
 25. Khi lên chùa thấy phật đọc bài kệ gì?
 26. Hãy đọc bài kệ đắp y Sa-di?
 27. Hãy kể thứ tự 10 giới của Sa-di?
 28. Khi mở nắp bình bát phải đọc bài kệ chú gì?
 29. Hãy đọc bài kệ chú “cạo tóc”?
 30. Muốn vào phòng của thấy trước hết phải làm gì?

III. CÂU HỎI PHẦN LUẬN :

 1. “Lục hòa” là gì?
 2. Sa-di nghĩa là gì?
 3. Theo Quy Sơn Cảnh Sách, câu nói “Vô thường lão, bệnh bất dữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong, sát na dị thế” là nói đến điều gì đối với con người?
 4. Theo Quy Sơn Cảnh Sách, câu nào nói đến người xuất gia lâu năm nhưng không thông kinh luật, lại còn cống cao ngã mạn theo kiểu “thùng rổng kêu to”?
 5. Theo Quy Sơn Cảnh Sách, câu nào nói đến sự cao ngạo, lỗ mãng của người xuất gia khi được người khác cảnh giác, nhắc nhở?
 6. Theo Quy Sơn Cảnh Sách, câu nào nói đến sự hối hận, tâm tánh hoang mang của người xuất gia khi bệnh nặng đến?
 7. Theo Quy Sơn Cảnh Sách, người khi biết tội lỗi của mình đã tạo thì nên phát nguyện như thế nào?
 8. Theo Quy Sơn Cảnh Sách, người xuất gia phải mang hoài bảo như thế nào cho đúng?
 9. Vì sao Đức Phật dạy người xuất gia phải đoạn hẳn dâm dục?
 10.  Nói dối có mấy cách?
 11.  Rượu không phải như sát sanh, trộm cắp sao lại cấm uống?
 12.  “Hòa thượng” là gì?
 13.  Năm đức của Sa-di là gì?
 14.  Từ “Nam mô” có nghĩa là gì?
 15.  Bốn châu thiên hạ là gì?
 16.  Lục đạo là gi?
 17.  Tam đồ là gì?
 18.  A Di Đà có mấy nghĩa?
 19.  Tam tư lương của pháp môn Tịnh độ là gì?
 20.  Sám hối nghĩa là gì?
 21.  Vì sao đức Phật dạy người xuất gia phải đoạn hẳn dâm dục?
 22.  Phật dạy người xuất gia 5 hạ trước làm gì? 5 hạ sau làm gì?
 23.  Giới là gì? Hãy kể tên 5 giới của người tại gia?
 24.  Giới và luật khác nhau như thế nào?
 25.  Hàng Phật tử tại gia có thể thọ trì bao nhiêu loại giới nào của Đức Phật?
 26.  Ngũ dục là gì?
 27.  La-hán có nghĩa gì?
 28.  Hãy cho biết mười ngày trai trong tháng.
 29.  Tứ Nhiếp pháp là gì? Kể ra.
 30.  Hãy cho biết Đức Phật có bao nhiêu tướng tốt và bao nhiêu vẻ đẹp? Tướng lỗ tai dài có phải là 1 trong 32 tướng tốt của Phật không?

IV. CÂU HỎI LỊCH SỬ PHẬT HỌC:

 1. Tên của Thái tử Tất-đạt-đa có ý nghĩa gì?
 2. Thái tử Tất-đạt-đa xuất gia lúc nào? Ở đâu?
 3. Đức Phật nào giáo hóa nơi cõi Ta-bà:
 4. Sau khi thành đạo, Đức Phật chuyển pháp luân đầu tiên tại đâu? Cho ai? Nói pháp gì?
 5. Bản hoài của Đức Phật khi thị hiện ra đời là gì?
 6. Vị đệ tử Trí tuệ đệ nhất trong giáo đoàn của Đức Phật là ai?
 7. Đọc bài kệ tóm lượt năm thời thuyết giáo của Đức Phật sau 49 năm hoằng pháp?
 8. Vị đệ tử được Đức Phật nhận vào giáo đoàn trước lúc Ngài nhập diệt là ai? Vị ấy bao nhiêu tuổi?
 9. Trước lúc nhập Niết Bàn, Đức Phật truyền y bát của cho ai?
 10. Lời dạy sau cùng của Đức Phật trong Kinh Di Giáo là gì?
 11. Tam minh mà Đức Phật chứng trong đêm thành đạo là gì?
 12. Tam bảo đầu tiên được hình thành tại đâu? Vào thời điểm nào?
 13. Đức phật tìm đạo hết bao nhiêu năm?
 14. Vị đệ tử thần thông đệ nhất của Đức Phật là ai?
 15. Hãy kể bốn “trọng tâm” của Đức Phật?
 16. Đức Phật nhập Niết bàn vào giờ nào? ở đâu?
 17. Ai là người khai sáng đạo Thiền ở Trung Hoa?
 18. Hãy kể thứ tự sáu vị Tổ sư thiền đầu tiên ở Trung Hoa?
 19. Vị tu sĩ nào nổi tiếng trong thời vua Lý Công Uẩn (Thái Tổ)?
 20. Tam tổ Trúc Lâm gồm có những ai?
 21. Vị Tăng thống đầu tiên trong triều đại Đinh Tiên Hoàng là ai?
 22. Hãy đọc bài kệ của Vạn Hạnh Thiền Sư nói trước khi ngài thị tịch?
 23. Vua Trần Nhân Tông học đạo với ai?
 24. Lý Công Uẩn là đệ tử tại gia của ai?
 25. Các Thiền phái nào du nhập vào Việt Nam?
 26. Vị Thiền sư sư nào được vua Đinh Tiên Hoàng phong làm Tăng thống, tước hiệu gì?
 27. Lý Công Uẩn lên ngôi hiệu là gì? Ngài là con nuôi của ai, Ngài thọ giáo với Thiền sư nào?
 28. Vua Lý Thái Tổ chú trọng đến sự truyền bá Phật pháp như thế nào?
 29. Thiền sư Vạn Hạnh đã để lại bài kệ nào trước khi thị tịch?
 30. Vua Lý Thánh Tôn thọ giáo với thiền phái nào và có các sắc lệnh gì?

VI. HIẾN CHƯƠNG:

 1. Tổ chức Phật giáo Việt Nam cả nước lấy danh xưng là gì?
 2. Mục đích của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là gì?
 3. Phương châm hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là gì?
 4. Hệ thống tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam có bao nhiêu cấp, nêu rõ?
 5. Đơn vị cơ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam bao gồm những gì?
 6. Thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam gồm những thành phần nào?
 7. Tài chính của Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ đâu có?
 8. Thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong trường hợp nào được Giáo hội tuyên dương?
 9. Khi thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam vi phạm vào những Quy định gì sẽ bị tổ chức GHPGVN áp dụng hình thức kỷ luật theo “Giáo luật”?
 10. Khi thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam vi phạm vào những Quy định gì sẽ bị tổ chức GHPGVN áp dụng hình thức kỷ luật theo “Giáo luật” và đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lí theo “Pháp luật”?
 11. Các thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam bị mất quyền công dân do vi phạm Pháp luật thì còn được là thành viên của Giáo hội không?
 12. Tu sĩ thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam có trách nhiệm như thế nào đối với Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam?
 13. Vì sao Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành Nội quy Ban Tăng sự?
 14. Cơ quan Giáo hội Phật giáo cấp nào chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký xây dựng mới Tự viện với Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành?
 15. Cơ quan Giáo hội Phật giáo cấp nào có thẩm quyền giải quyết chuyển đổi tên gọi Tự viện?
 16. Theo Quy định của Nội quy Ban Tăng sự Trung ương thì những Tự viện do gia tộc quản lý có phải đăng ký hoạt động tôn giáo với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành hay không?
 17. Theo Quy định, thời gian tập sự của người mới xuất gia đến lúc thọ Sa-di giới tối thiểu là bao nhiêu năm, căn cứ vào đâu để xác định mốc thời gian mới xuất gia đến lúc được thọ giới Sa-di?
 18. Tăng có được nhận xuất gia cho người nữ không?
 19. Ni có được nhận xuất gia cho người nam hay không?
 20. Tăng Ni khi hết nhân duyên tự viện này, được quyền đến tự viện khác để tu học với các điều kiện nào?
 21. Hãy cho biết GHPGVN được thành lập từ năm nào?
 22. Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ VI được thông qua tại kỳ Đại hội nào?
 23. Cờ Phật giáo có 5 màu biểu trưng cho 5 pháp gì trong kinh Phật?
 24. Ca khúc “Phật giáo Việt Nam” của nhạc sĩ Lê Cao Phan được Giáo hội xử dụng để làm gì?
 25. Hệ thống tổ chức của GHPGVN được quy định như thế nào?
 26. Hãy cho biết việc tấn phong Giáo phẩm Hòa thượng và Ni trưởng được Hiến chương quy định như thế nào về tuổi đời và tuổi đạo của một tu sĩ?
 27. Tín đồ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là ai?
 28. Hiện nay cơ quan điều hành, quản lý hành chính cao nhất của GHPGVN là cơ quan nào?
 29. Hội đồng Chứng minh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam có nhiệm vụ gì?
 30. Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam là văn bản có giá trị như thế nào?

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb