Trang chủ / Tin Trong Nước / Câu hỏi khảo hạch giới tử Sa di Đại giới đàn Bảo Tạng 2018

Câu hỏi khảo hạch giới tử Sa di Đại giới đàn Bảo Tạng 2018

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
ĐẠI GIỚI ĐÀN BẢO TẠNG – NĂM 2018
——————————————
CÂU HỎI KHẢO HẠCH GIỚI TỬ SA-DI

I. CÂU HỎI PHẦN KINH:
Câu 1: Hãy đọc 5 danh hiệu Phật đầu tiên trong “Hồng Danh Sám Hối” ?
Câu 2: Hãy đọc 5 danh hiệu Phật cuối trong “Hồng Danh Sám Hối”?
Câu 3: Hãy đọc 5 danh hiệu Phật sau đức Phật Thích Ca trong “Hồng Danh Sám Hối”?
Câu 4: Đức Phật nói Kinh A Di Đà ở đâu?
Câu 5: Trong Kinh A Di Đà, Nam Phương thế giới có bao nhiêu vị Phật xưng tán Đức Phật A Di Đà?
Câu 6: Trong Kinh A Di Đà, Tây Phương thế giới có bao nhiêu vị Phật xưng tán Đức Phật A Di Đà?
Câu 7: Hãy nêu 4 vị Bồ-tát có tên trong pháp hội Phật Thuyết Kinh A Di Đà?
Câu 8: Bài kệ mở đầu trong “Mông Sơn Thí Thực” được trích từ kinh nào? Hãy đọc bài kệ đó.
Câu 9: Hãy đọc chú Khai Yết Hầu.
Câu 10: Hãy đọc chú Phá Địa Ngục.
Câu 11: Hãy đọc chú Phổ Triệu Thỉnh.
Câu 12: Hãy đọc phần tựa năm hội Chú Lăng Nghiêm.
Câu 13: Hãy đọc bài kệ “Hoàng hôn vô thường”.
Câu 14: Hãy đọc bài chú Công Đức Bảo Sơn?
Câu 15: “Phục thỉnh Thế Tôn vị chứng minh, ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ Nê-hoàn….”. Là lời phát nguyện của ai, vị ấy được Đức Phật khen tặng mỹ hiệu gì?
Câu 16: Hãy kể tên 12 danh hiệu Như Lai của Đức Phật A Di Đà?
Câu 17: Bài khai kinh kệ do ai soạn, “kiến văn” trong bài khai kinh có nghĩa là gì?
Câu 18: Trong Hồng Danh Sám Hối có bao nhiêu vị Phật, được rút từ kinh nào?
Câu 19: Nghi thức Hồng Danh Sám Hối và Mông Sơn Thí Thực do ai soạn?
Câu 20: Hãy đọc câu chú Diệt định nghiệp.
Câu 21: Trong Kinh A Di Đà có bao nhiêu từ “Hựu Xá Lợi Phất”?
Câu 22: Có bao nhiêu vị Thanh Văn đệ tử của đức Phật được kể tên trong pháp hội Kinh A Di Đà? Hãy kể tên.
Câu 23: “Đột sắc tra chất đa, A mạt đát rị chất đa … Hãy đọc đoạn tiếp theo.
Câu 24: “Ma ha bát ra chiến trì, ma ha điệp đa… Hãy đọc đoạn tiếp theo.Câu 25: Trong Kinh A Di Đà. có mấy loại chim ở cảnh giới Cực Lạc? Kể tên.
Câu 26: Thế giới Cực Lạc được mô tả trong Kinh A Di Đà có mấy loại hoa sen? Kể ra?
Câu 27: Hãy đọc bài chú “Quan Âm Linh Cảm”?
Câu 28: Hãy đọc tuần tự tựa đề của “Thập chú” trong thời công phu khuya.
Câu 29: Hãy đọc bài chú “Như ý bảo vương”.
Câu 30: Bát công đức thủy được miêu tả trong Kinh A Di Đà gồm những đặc tính nào?

II. CÂU HỎI PHẦN GIỚI LUẬT:
Câu 1: Tỳ-ni có bao nhiêu bài kệ và câu chú?
Câu 2: Những bài kệ trong Tỳ-ni được trích từ đâu?
Câu 3: Hãy đọc bài kệ uống nước?
Câu 4: “Án thất rị đa, thất rị đa, quân tra lợi, ta phạ ha” là câu chú của bài kệ nào trong Tỳ-ni?
Câu 5: Tỳ-ni có mấy nghĩa, kể tên?
Câu 6: Tỳ-ni tiếng phạn là Vinaya, được dịch là gì?
Câu 7: Tỳ-ni Nhựt Dụng Thiết Yếu do ai soạn, hãy đọc một bài kệ Tỳ-ni mà giới tử tâm đắc nhất, Vì sao?
Câu 8: Hãy đọc bài kệ Ngũ Quán?
Câu 9: Hãy đọc bài kệ đắp y mạn?
Câu 10: “Án, ma ha ca bà, ba tra tất đế tóa ha” là câu chú trong bài kệ nào của Tỳ-ni?
Câu 11: Sa-di có mấy bậc, kể tên?
Câu 12: Sa-di có mấy nghĩa, kể tên?
Câu 13: Kinh Sa-di thập giới do ai nói?
Câu 14: Trong 10 giới Sa-di, những giới nào thuộc về tánh giới, giới nào thuộc vào già giới?
Câu 15: Tác giả biên soạn tập sách “Sa-di Luật Nghi Yếu Lược” là ai?
Câu 16: Đức Phật chế Giới dâm của người tại gia (ngũ giới) và người xuất gia khác nhau ở điểm nào?
Câu 17: Trong 10 giới Sa-di, có một giới nói đến Kinh Lăng-nghiêm. Vậy giới đó là giới gì, thứ  mấy, thuộc tánh giới hay già giới?
Câu 18: Sát sanh có mấy loại, kể tên?
Câu 19: Vô ý sát và cố ý sát giống và khác nhau như thế nào?
Câu 20: Hàng Sa-di thập giới đã không được sát sanh rồi nhưng cần phải là gì để trưởng dưỡng tâm từ bi  như trong Luật Đức Phật đã dạy?
Câu 21: Tại sao hàng xuất gia Phật cấm dâm dục mà không cấm tà dâm?
Câu 22: Trong thập giới Sa-di, giới thứ tư nói vọng ngữ có mấy loại? Kể tên?
Câu 23: Trong giới thứ 9, chẳng ăn phi thời có câu: “Ngạ quỷ văn uyển bát thinh, tắc yết trung hỏa khởi”. Hãy dịch nghĩa câu trên?
Câu 24: Vì sao Phật chế giới sát sanh?
Câu 25: “Vọng ngữ” trong trường hợp nào không phạm tội?
Câu 26: Trong giới Sa-di thứ 8, vị thiền sư nào 3 năm nguyện chẳng nương giường ghế?
Câu 27: Nếu giới “Ẩm tửu” không phải là tánh giới thì tại sao Đức Phật cấm không được uống rượu?
Câu 28: Trong giới thứ 8 của Sa-di, đức Phật dạy kích thước làm giường thế nào?
Câu 29: Trong Sa-di Luật Nghi Yếu Lược, đức Phật dạy người xuất gia phải như thế nào?
Câu 30: Trong giới thứ 2 “Bất đạo”, vị Sa-di đã ăn trộm đồ vật gì?

III. CÂU HỎI PHẦN LUẬN:
Câu 1: Tam Bảo là gì? Có mấy bậc? Kể tên?
Câu 2: Phật có nghĩa là gì?
Câu 3: Hãy đọc bài kệ 5 thời nói kinh của đức Phật?
Câu 4: Tăng có nghĩa là gì?
Câu 5: Hãy kể tên 7 chúng đệ tử của Phật.
Câu 6: Hãy cho biết tên của sơ tổ Thiền tông và Ngài được xưng tán đệ nhất về hạnh gì?
Câu 7: Hãy kể tên 3 vị tổ sư Thiền phái Trúc Lâm đời Trần.
Câu 8: Hãy cho biết Đức Phật có bao nhiêu tướng tốt và bao nhiêu vẻ đẹp? Tướng lỗ tai dài có phải là 1 trong 32 tướng tốt của Phật không?
Câu 9: Ai là người đã đề xướng hàng xuất gia lấy họ Thích?
Câu 10: Sám hối có mấy cách? Kể tên.
Câu 11: Sám hối có nghĩa là gì?
Câu 12: Thập thiện nghiệp gồm những nghiệp nào?
Câu 13: Hãy cho biết Đức Phật có bao nhiêu cái răng?
Câu 14: Có mấy cách lễ Phật? Kể tên.
Câu 15: Thế gian trụ trì Tam bảo là gì?
Câu 16: Hàng Phật tử tại gia có thể thọ trì bao nhiêu loại giới nào của Đức Phật?
Câu 17: Ngũ dục là gì?
Câu 18: La-hán có nghĩa gì?
Câu 19: Hãy cho biết mười ngày trai trong tháng.
Câu 20: Lục hoà là gì?
Câu 21: Tứ Nhiếp pháp là gì? Kể ra.
Câu 22: Bố thí có mấy loại? Kể ra.
Câu 23: Xuất gia có mấy nghĩa? Kể ra.
Câu 24: Xuất gia có mấy loại? Kể ra.
Câu 25: Hãy kể mười đức hiệu của Phật?
Câu 26: Tam tư lương của pháp môn Tịnh độ là gì?
Câu 27: Lời nguyện “Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật. Chúng sanh độ tận, phương chứng bồ-đề” của ai?
Câu 28: Nghiệp là gì? Có mấy loại?
Câu 29: Hãy kể tên 10 vị đệ tử lớn của đức Phật?
Câu 30: Hãy cho biết “tam đức” và “lục vị” có nghĩa là gì?

IIII. CÂU HỎI LƯỢC SỬ ĐỨC PHẬT THÍCH CA & HIẾN CHƯƠNG GIÁO HỘI:
Câu 1: Các cụm từ nào xử dụng khi Thái tử Tất Đạt Đa ra đời?
Câu 2: Cha mẹ của Thái Tử Tất Đạt Đa là ai?
Câu 3: Để ngăn cản sự xuất gia của Thái Tử Tất Đạt Đa vua Tịnh Phạn đã làm những gì?
Câu 4: Vợ và con của Thái Tử Tất Đạt Đa tên là gì?
Câu 5: Vì sao Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia tìm đạo?
Câu 6: Thái Tử Tất Đạt Đa trước khi thành đạo ngài đã tu tập với những ai?
Câu 7: Sau khi thiền định 49 ngày Ngài đã tuần tự chứng đắc những gì?
Câu 8: Hãy cho biết ngày thành đạo của Đức Phật?
Câu 9: Hãy cho biết bài pháp đầu tiên tên gì và Đức Phật thuyết cho ai?
Câu 10: Vị thí chủ nào đã xây dựng tịnh xá Trúc Lâm cho Đức Phật và tăng đoàn?
Câu 11: Ni đoàn được thành lập khi nào?
Câu 12: Trong 49 năm thuyết pháp, Đức Phật đã hóa độ những ai?
Câu 13: Đức Phật Nhập Niết Bàn lúc bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Câu 14: Vị tôn giả nào được Đức Phật truyền lại y bát?
Câu 15: Hãy đọc bài kệ đúc kết các bản kinh 49 năm hoằng hóa của Đức Phật?
Câu 16: Hãy cho biết GHPGVN được thành lập từ năm nào?
Câu 17: Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ VI được thông qua tại kỳ Đại hội nào?
Câu 18: Đức Pháp chủ GHPGVN hiện nay là ai?
Câu 19: Phương châm hoạt động của GHPGVN là gì?
Câu 20: Cờ Phật giáo có 5 màu biểu trưng cho 5 pháp gì trong kinh Phật?
Câu 21: Ca khúc “Phật giáo Việt Nam” của nhạc sĩ Lê Cao Phan được Giáo hội xử dụng để làm gì?
Câu 22: Mục đích của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là gì?
Câu 23: Hệ thống tổ chức của GHPGVN được quy định như thế nào?
Câu 24: Hãy cho biết việc tấn phong Giáo phẩm Hòa thượng và Ni trưởng được Hiến chương quy định như thế nào về tuổi đời và tuổi đạo của một tu sĩ?
Câu 25: Tấn phong Giáo phẩm Thượng tọa và Ni sư được Hiến chương quy định như thế nào về tuổi đời và tuổi đạo của một tu sĩ?
Câu 26: Tín đồ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là ai?
Câu 27: Hiện nay cơ quan điều hành, quản lý hành chính cao nhất của GHPGVN là cơ quan nào?
Câu 28: Hội đồng Chứng minh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam có nhiệm vụ gì?
Câu 29: Khi nào thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam bị xử lý theo Giáo luật?
Câu 30: Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam là văn bản có giá trị như thế nào?