Đại Tòng Lâm | Archive for Lễ truyền thống

Trang chủ » Đại Tòng Lâm » Lễ truyền thống

Một số hình ảnh khai mạc ẩm thực, thư pháp nghệ thuật lễ Truyền thống lần thứ 25

LỄ TRUYỀN THỐNG LẦN THỨ 24 – TRƯỜNG CAO TRUNG PHẬT HỌC ĐẠI TÒNG LÂM (Phần 7/7)

LỄ TRUYỀN THỐNG LẦN THỨ 24 – TRƯỜNG CAO TRUNG PHẬT HỌC ĐẠI TÒNG LÂM (Phần 6/7)

LỄ TRUYỀN THỐNG LẦN THỨ 24 – TRƯỜNG CAO TRUNG PHẬT HỌC ĐẠI TÒNG LÂM (Phần 5/7)

LỄ TRUYỀN THỐNG LẦN THỨ 24 – TRƯỜNG CAO TRUNG PHẬT HỌC ĐẠI TÒNG LÂM (Phần 4/7)

LỄ TRUYỀN THỐNG LẦN THỨ 24 – TRƯỜNG CAO TRUNG PHẬT HỌC ĐẠI TÒNG LÂM (Phần 3/7)

LỄ TRUYỀN THỐNG LẦN THỨ 24 – TRƯỜNG CAO TRUNG PHẬT HỌC ĐẠI TÒNG LÂM (Phần 2/7)

LỄ TRUYỀN THỐNG LẦN THỨ 24 – TRƯỜNG CAO TRUNG PHẬT HỌC ĐẠI TÒNG LÂM (Phần 1/7)

Một số hình ảnh công tác chuẩn bị Lễ Truyền thống lần thứ 24

Nguồn: FB Trung Cấp Khóa VI

Hình ảnh Lễ Truyền thống lần thứ 23 năm 2016

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ