CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP PHẬT HỌC

 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC ĐẠI TÒNG LÂM

TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

…………………………………

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP PHẬT HỌC

  1. TỔNG QUÁT

Mục đích giáo dục của Trường Phật học Đại Tòng Lâm nói chung nhằm đào tạo Tăng tài và tạo tiền đề cho cấp Đại học Phật giáo sau này. Trong sứ mệnh giáo dục của mình, Trường Phật học Đại Tòng Lâm có 3 mục tiêu hướng tới như sau:

  1. Đào tạo nên những Tăng Ni vừa có đạo đức chuẩn mực đúng với tinh thần Phật giáo vừa có kiến thức ổn định về giáo điển và xã hội để làm rường cột cho ngôi nhà Phật giáo Việt Nam.
  2. Đào tạo nên những đội ngũ trí thức Tăng Ni trẻ năng động có khả năng ứng dụng các nguyên lý triết học và giáo lý nhà Phật đưa vào đời sống cá nhân và cộng đồng xã hội.
  3. Riêng đối với lớp Cao đẳng, nhà trường sẽ đào tạo nên những Tăng Ni có khả năng đảm trách các nhiệm vụ ở các Trường Trung cấp Phật học và ban nghành khác nhau của giáo hội ở các tỉnh, thành. Và tạo đệm nhảy cho các Tăng Ni sinh có khả năng nâng cao trình độ ở các trường Đại học Phật giáo trong nước và nước ngoài.
  • Trong điều kiện cho phép của hoàn cảnh hiện nay, Trường Cao-Trung Phật học Đại Tòng Lâm mới chỉ có thể cung cấp trình độ Trung cấp và Cao đẳng chuyên ngành Phật học. Và như thế Trường Phật học Đại Tòng Lâm mới chỉ đáp ứng được một phần mục tiêu đã định.

Thể chế và mục tiêu đào tạo của Trường Cao-Trung Phật học Đại Tòng Lâm hoàn toàn đúng với những chỉ đạo của Ban Giáo dục Tăng Ni trung ương, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chương trình đào tạo trình độ Trung cấp và Cao đẳng Phật học chủ yếu dựa trên chương trình do Ban giáo dục Tăng Ni TW hoạch định, nhưng luôn được điều chỉnh để phù hợp với điều kiện của từng năm học cũng như bổ xung thêm những môn học để nâng cao trình độ. Ngoài những môn học chính thức, Nhà trường còn mời các vị Giáo sư, Giảng sư nổi tiếng ở trong nước về giảng chuyên đề.

  1. CHƯƠNG TRÌNH HỌC CAO ĐẲNG & TRUNG CẤP:

CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG PHẬT HỌC (3 NĂM)

NĂM THỨ I

– Kinh Lăng Nghiêm                                     40 tiết/năm

– Kinh Trung Bộ                                           40 tiết/năm

– Câu Xá Luận                                             40 tiết/năm

– Duy thức phương tiện đàm                         40 tiết/năm

– Duy thức Đích khoa học                            40 tiết/năm

– Sử cương văn minh thế giới                        40 tiết/năm

– Hán văn (Hán cổ)                                       40 tiết/năm

– Hoa văn                                                     40 tiết/năm

– Anh văn                                                    40 tiết/năm

– Việt văn                                                     40 tiết/năm

– Vi tính                                                       80 tiết/năm

 

480 tiết/năm

NĂM THỨ II

– Kinh Pháp Hoa                                          40 tiết/năm

– Kinh Lăng Nghiêm                                     40 tiết/năm

– Kinh Kim Cang                                          40 tiết/năm

– Kinh tạng PaLi                                           40 tiết/năm

– Kinh Hoa Nghiêm                                       40 tiết/năm

– Trung Đẳng Giáo khoa thư                         40 tiết/năm

– Lịch sử văn minh Tây Phương          40 tiết/năm

– Lịch sử Phật giáo Đông-Nam-Á                  40 tiết/năm

– Lịch sử Phật giáo Trung Quốc          40 tiết/năm

– Bồ tát Ưu Bà tắc giới kinh                          40 tiết/năm

– Luận đại thừa khởi tín                                40 tiết/năm

– Thành Duy thức  luận                                40 tiết/năm

– Phật học toàn thư/ Hán-Nôm                      40 tiết/năm

– Anh văn Phật Pháp                                    40 tiết/năm

Thực tập diễn giảng :       – Nghệ thuật dẫn chương trình

– Nghệ thuật thuyết pháp           40 tiết/năm

 

600 tiết/năm

NĂM THỨ III

– K. Duy Ma Cật                                          40 tiết/năm

– K. Lăng Nghiêm                                         40 tiết/năm

– Yết ma Yếu chỉ                                          40 tiết/năm

– Trung đẳng Giáo khoa thư                          40 tiết/năm

– Nhân Minh học                                          40 tiết/năm

– Thành Thật luận                                         40 tiết/năm

– Thắng Pháp Tập Yếu luận                          40 tiết/năm

– Tâm Lý học                                               40 tiết/năm

– Trí Độ luận                                               40 tiết/năm

– Lịch sử Phật giáo Việt Nam                        40 tiết/năm

– Văn học Lý-Trần                              40 tiết/năm

– Pa Li                                                         40 tiết/năm

– Hán văn                                                     40 tiết/năm

– Anh văn Phật pháp                                     40 tiết/năm

– Thực tập diễn giảng :     + Phương pháp nghiên cứu & viết luận văn

+ Nghệ thuật thuyết pháp

– Chuyên đề:                   + Hành chánh Giáo hội             40 tiết/tuần

 

600 tiết/năm

CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP PHẬT HỌC (3 NĂM)

NĂM THỨ I

– Kinh Di giáo:                                    40 tiết/năm

 

– Kinh Thập thiện:                     40 tiết/năm

– Quy Sơn Cảnh Sách:                        40 tiết/năm

– Bát đại Nhơn giác:                            40 tiết/năm

– Luật học (chữ Hán):                         40 tiết/năm

– Nhận thức học Phật giáo:                  40 tiết/năm

– Sơ đẳng giáo khoa thư:                     40 tiết/năm

– Phật pháp căn bản:                           40 tiết/năm

– Lược sử Phật giáo Ấn Độ:                40 tiết/năm

– Duy thức học:                                  40 tiết/năm

– Phát bồ đề tâm văn:                       40 tiết/năm

– Phật học danh số:                            40 tiết/năm

– Hán văn:                                          40 tiết/năm

– Anh văn Phật Pháp:                       40 tiết/năm

– Việt văn:                                          40 tiết/năm

 

600 tiết/năm

NĂM THỨ II

– Kinh Pháp cú:                                  40 tiết/năm

– Kinh Na tiên Tỳ kheo:                       40 tiết/năm

– Kinh Tứ thập Nhị chương:                40 tiết/năm

– Kinh PaLi-Ahàm:                    40 tiết/năm

– Kinh Di Đà Sớ Sao:                          40 tiết/năm

– Kinh Hiền Nhân:                     40 tiết/năm

– Nhị khóa Hiệp giải:                           40 tiết/năm

– Luật học (chữ Hán):                         40 tiết/năm

– Duy thức học đại cương:                  40 tiết/năm

– Lược sử Phật giáo Trung Hoa:          40 tiết/năm

– Thiền học đời Trần:                          40 tiết/năm

– Phật học toàn thư:                            40 tiết/năm

– Hán văn:                                          40 tiết/năm

– Anh Văn Phật pháp:                         40 tiết/năm

– Việt văn:                                          40 tiết/năm

 

600 tiết/năm

 

NĂM THỨ III

– Kinh Trung bộ:                                 40 tiết/năm

– Kinh Trung A hàm:                           40 tiết/năm

– Kinh Bách Dụ (bản chữ Hán):  40 tiết/năm

– Luật học (chữ Hán):                         40 tiết/năm

– Nhị khóa hiệp Giải(tt):             40 tiết/năm

– Bách pháp Minh môn:                      40 tiết/năm

– Duy Thức Tam Thập Tụng:              40 tiết/năm

– Sinh hoạt Giáo đoàn:                        40 tiết/năm

– Sơ đẳng Giáo khoa thư (tt):               40 tiết/năm

– Phật học toàn thư (tt):                       40 tiết/năm

– Lược sử Phật giáo Việt Nam:   40 tiết/năm

– Thiền Lâm Bảo Huấn:                       40 tiết/năm

– Hán Văn:                                          40 tiết/năm

– Anh văn Phật pháp:                          40 tiết/năm

– Việt văn:                                          40 tiết/năm

 

600 tiết/năm

Như thế, tổng số thời lượng thực giảng trên lớp toàn khóa của Lớp Cao đẳng là: 1680 tiết và toàn khóa của Lớp Trung cấp là: 1800 tiết.

Ngoài các tiết thực giảng các môn học khác nhau trên lớp, Nhà trường còn tổ chức những buổi học ngoại khóa với những đề tài khác nhau, mời những vị Giáo sư, Giảng sư nổi tiếng đến giảng chuyên đề cho Tăng Ni sinh lớp Trung cấp và Cao đẳng Phật học vào mỗi học kỳ, và mở lớp bổ túc văn hóa từ lớp 10-12 để cho những Tăng Ni sinh nào chưa có bằng 12 tham gia học.

Các chương trình ngoại khóa này rất quan trọng và cần thiết để tăng thêm kiến thức cho Tăng Ni sinh, những kiến thức này sẽ hữu ích cho họ sau khi tốt nghiệp về phục vụ tại Giáo Hội địa phương của mình.

* Vào mùa An Cư Kiết Hạ, Nhà trường vẫn cho Tăng Ni sinh ở lại để học theo chương trình học của hai lớp.

Để được cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp và Cao đẳng Phật học, ngoài việc hoàn tất 6 kỳ thi học kỳ trong 3 năm học, các Tăng Ni sinh còn phải viết luận văn tốt nghiệp và thi tốt nghiệp. Những Tăng Ni sinh viết luận văn tốt nghiệp sẽ được cộng thêm 2 hoặc 3 điểm vào điểm thi tốt nghiệp theo qui định mà nhà trường đã đề ra trong khóa học này.

III. KẾT LUẬN

Sức mạnh chương trình đào tạo trên đây của Nhà trường, như vậy bao gồm chủ đạo giới thiệu các chuyên nghành Phật học, cũng như các bộ môn liên quan khác nhau. Việc cung cấp và giới thiệu các môn nghành học này sẽ giúp các Tăng Ni sinh viên sau khi tốt nghiệp có được một nội lực và kiến thức tốt cho việc hành đạo giúp đời và tất nhiên sẽ làm nền tảng cho các lớp học cao hơn như  Đại học, Cao cấp giảng sư về sau.

Chương trình và hoạt động đào tạo của Nhà trường như thế thể hiện triết lý giáo dục của Nhà trường và cũng là triết ký giáo dục của Ban Giáo dục Tang Ni TW. Do đó, tuy vẫn mang sắc thái tự trị và đặc thù của một Ngôi trường bao gồm hai hệ thống Trung cấp và Cao đẳng ở miền Đông-Nam bộ, nhưng nói chung nội dung chương trình đào tạo của Nhà trường vẫn trung thành với chương trình của Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương.

Về thời gian đào tạo: Đối với lớp Cao đẳng, cũng 3 năm 1 khóa như các trường khác trong cả nước; nhưng đối với lớp Trung cấp thì thời gian rút ngắn lại còn 3 năm một khóa như một số trường Trung cấp tại các tỉnh cũng đã áp dụng. Lý do: vì nhà trường tăng số tiết học, đồng thời còn học thêm 3 tháng hạ của mỗi năm học. Mặc dù, thời gian rút ngắn lại nhưng vẫn đảm bảo thời lượng tiết học trong một khóa học mà Ban Giáo dục Tăng Ni đã hoạch định.

Tóm lại, hoạt động đào tạo của Trường Cao-Trung Phật học Đại Tòng Lâm mang tính co giản, tùy theo điều kiện và hoàn cảnh của mỗi học kỳ, mỗi năm và mỗi khóa học. Tuy nhiên, chương trình đào tạo của Nhà trường vẫn phải luôn giữ được tính ổn định để mục tiêu đào tạo của Nhà trường luôn được bảo đảm và xứng đáng là một ngôi trường có tầm vóc ở miền Đông-Nam bộ.

 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

ĐĐ. THÍCH NHUẬN NGHĨA

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb