Bài viết mới nhất

January, 2018

December, 2017

November, 2017

  • 30 November

    Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BRVT: Cáo Phó

    IÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU BAN TRỊ SỰ ————— CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————— Bà Rịa Vũng Tàu ngày 30 tháng 11 năm 2017 CÁO PHÓ – Ban Thường trực Ban Trị …

    Read More »